OgłoszeniaOtwarty konkurs ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

14 lutego, 2022

Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza otwarty konkurs ofert na najem lokali użytkowych na okres 3 lat.

1. Lista lokali przeznaczonych do najmu wraz z wywoławczą minimalną stawką za 1m2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Lokale dostępne są od dnia 01 kwietnia 2022 r., w związku z czym umowy najmu zostaną podpisane na okres nie wcześniej niż od dnia 01 kwietnia 2022 r.
3. W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu należy uprzednio uzgodnić termin z CSiR.
4. Lokale mogą być przeznaczone na prowadzenie działalności biurowej, działalności handlowej, kosmetycznej, sportowej, sportowo-rekreacyjnej, medycznej, rehabilitacyjno-medycznej lub innego rodzaju działalności związanej ze sportem lub rekreacją.
5. Oferty należy składać w sekretariacie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. Sucharskiego 15, 16-300 Augustów w godzinach 7:00 – 15:00. Termin składania ofert upływa w dniu 8 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 14ºº.
6. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu są zawarte w „Regulaminie konkursu ofert na najem lokali użytkowych ”. Oferty niespełniające wymienionych wymogów nie będą rozpatrywane.
7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „OFERTA”, nazwa oferenta, numer lokalu, którego dotyczy oferta (w przypadku składania ofert na więcej niż jeden lokal wymagane są odrębne oferty wraz z załącznikami na każdy lokal) – wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert na najem lokali użytkowych.
8. Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wystawionego do konkursu oraz unieważnienia konkursu w całości lub w części.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 10ºº, w siedzibie CSiR Augustów, w gabinecie Dyrektora. Zainteresowani Oferenci mogą wziąć udział w otwarciu ofert przez Komisję Konkursową. W trakcie otwartej części konkursu możliwe będzie składanie oświadczeń i wyjaśnień.
10. Osoba ustalona jako najemca lokalu, o terminie i miejscu zawarcia umowy, zostanie zawiadomiona w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
11. Ogłoszenie o konkursie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego 15, opublikowane na stronie internetowej CSiR http: basenaugustow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.csir.augustow.eu/
12. Dodatkowe informacje udzielane są w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie, ul. mjr H. Sucharskiego, tel. 87 6436758.

https://www.basenaugustow.pl/wp-content/uploads/2021/06/tourshop-logo.png
Przejdź do treści