REGULAMIN BIEGU
TROPEM WILCZYM Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
pod patronatem Burmistrza Miasta Augustowa i Starosty Augustowskiego
Augustów 3 marzec 2019

Rejestracja do zawodów Regulamin i klauzula informacyjna

I. Organizator:

Organizatorami imprezy „Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych zwanej dalej „Biegiem” są:

 • Fundacja Wolność i Demokracja,
 • Gmina Miasto Augustów,
 • Powiat Augustowski,
 • Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Augustowie,
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie.

II. Cele

 1. Popularyzacja biegania jako doskonałej formy aktywności fizycznej.
 2. Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
 3. Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.
 4. Możliwość sprawdzenia się w rywalizacji sportowej.

III. Termin i miejsce

 1. Biegi odbędą się 3 marca 2019 r. w Augustowie (Bulwary jez. Necko), Amfiteatr przy ul. Zarzecze. Parkingi dla uczestników Biegów w okolicach Amfiteatru.
 2. Bieg na 1963 m (rocznik 2005 i starsi) godz. 13:00
 3. Bieg na 5 km (rocznik 2003 i starsi) godz. 13:30

Biuro zawodów na pływalni miejskiej ul. Sucharskiego 15 będzie czynne w dniu 02.03.2019 r. (sobota) w godz. 12:00 – 17:00 - tylko odbiór pakietów startowych dla osób zarejestrowanych do biegów.

Biuro zawodów czynne 3 marca 2019 r. w godz. 10:00-12:00 – Amfiteatr przy ul. Zarzecze – dodatkowe zapisy w dniu zawodów nie gwarantują otrzymania pakietu startowego.

IV. Zgłoszenia i uczestnictwo

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegach (1963m, 5 km) jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 20,00 zł, dokonanie prawidłowej rejestracji na stronie www.basenaugustow.pl w zakładce Bieg Tropem Wilczym, oraz podpisanie oświadczenia przy odbiorze pakietu, które jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 2. W biegu na dystansie 1963 mogą wziąć osoby urodzone w roku 2005 i starsze. W biegu na 5 km mogą wziąć udział osoby, które do dnia 3.03.2019 r. ukończyły 16 lat. Udział w biegu na 5 km osób niepełnoletnich zalecany jest głównie dla zawodników wyczynowo uprawiających sport.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Biegach osób niepełnoletnich jest rejestracja na stronie oraz podpisanie „Oświadczenia/Zgody Rodzica” przez rodzica lub opiekuna prawnego w czasie odbierania pakietu startowego w biurze zawodów.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Biegach jest dokonanie rejestracji i wpłata na kwoty 20,00 zł na konto PKO S.A. 61 1240 3363 1111 0010 5571 6281. Termin rejestracji internetowej upływa 28.02.2019 r. do godziny 13:00.
 5. Po 28.02.2019 r. Zawodnicy będą mieli możliwość zapisania się w biurze zawodów w dniu 3.03.2019 r. (godz. 10:00 - 12:00 – amfiteatr), bez gwarancji otrzymania pakietu startowego oraz medalu. Ilość pakietów startowych jest ograniczona – 220 szt.
  Opłata startowa wnoszona w dniu zawodów - 3.03.2018 wynosi 40 zł.
 6. Uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2135, ze zm.).
 7. Osoby, które zostaną dopuszczone do biegu muszą posiadać przez cały czas trwania biegu numer startowy umieszczony z przodu w sposób pozwalający na identyfikację.
 8. Ubezpieczenie. Bieg ubezpiecza Organizator w zakresie OC oraz NNW dla wszystkich uczestników biegów na zasadach wynikających z Regulaminów i OWU właściwego Ubezpieczyciela. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne dodatkowe ubezpieczenie.
 9. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu:
  Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji raz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu albo w trakcie jego trwania naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

V. Klasyfikacje i nagrody

 1. Pierwszych trzech zawodników w kategorii kobiet i mężczyzn w każdym z biegów otrzyma okolicznościowe statuetki.
 2. Każdy uczestnik zakwalifikowany do biegów (220 osób) otrzymuje pakiet startowy (numer startowy, pamiątkową koszulkę, ciepły posiłek, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal).
 3. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla najlepszych, jest to jednak zależne od hojności potencjalnych darczyńców. Organizator nie przewiduje nagród pieniężnych jak też wypłaty ekwiwalentu nagród rzeczowych. Organizator nie odpowiada za jakość i przydatność nagród oraz konsekwencje ich używania przez uczestnika.

VI. Polityka prywatności

 1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania.
 2. Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji handlowych i marketingowych od partnerów i sponsorów Biegu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących Biegu i funkcjonowania stron www.basenaugustow.pl i http://akklub.pl/tropemwilczym/ (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
 5. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są w dziale kontakt na stronach internetowych www.basenaugustow.pl i www.akklub.pl/tropemwilczym

VII. Sprawy różne

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 2. Każdy uczestnik Biegu Głównego otrzyma „chip” z numerem startowym, który musi zdać do biura zawodów po Biegu.
 3. Trasa będzie wytyczona po ciągach pieszo-rowerowych i alejkach o twardej nawierzchni. Z uwagi na porę roku i trudne warunki atmosferyczne trasa może być pokryta śniegiem.
 4. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie zawodów.
 5. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga główny sędzia zawodów.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowają ważność i wykonalność.
 7. Pakiety Startowe wraz z numerem startowym wydawane będą w sobotę 2 marca 2019 r. w godz. 12:00 – 17:00 w biurze zawodów na miejskiej pływalni CSiR, przy ul. Sucharskiego 15, oraz w dniu zawodów 3 marca 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00 w biurze zawodów w Amfiteatrze. Konieczne jest posiadanie aktualnego dowodu tożsamości w celu weryfikacji uczestników.
 8. Na miejscu przy Biurze Zawodów uczestnicy Biegu będą mogli pozostawić swoje rzeczy w depozycie.
 9. Udział w biegu ma charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nim jak również wypełnienie karty zgłoszeniowej ma charakter dobrowolny.
 10. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji Biegu Tropem Wilczym 03.03.2019 r. zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na: przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email oraz wizerunku i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu społecznościowym Facebook i publikacji w prasie i ich portalach, nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa autorskiego.
 11. Wprowadza się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
 12. Organizator ma prawo odwołać imprezę bez podania przyczyny lub też zmienić jej termin lub przebieg.
 13. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Zdjęcie oferty specjalnej

BILET „2 GODZINY W CENIE 1"

Promocyjna cena biletu jednorazowego oraz grupowego za 2 godziny korzystania z pływalni.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Aqua Fitness

Zajęcia ruchowe połączone z muzyką
Dołącz do nas i bądź w formie!

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet grupowy

W ramach oferty grupowej proponujemy 20% zniżki na zakup biletów.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Nauka pływania

Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie ogłasza zapisy oraz zaprasza na zajęcia.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Oferta przedpołudniowa dla dorosłych

Proponujemy 30% ZNIŻKI na zakup karnetów dla dorosłych w godzinach 10-13.

Sprawdź

Zdjęcie oferty specjalnej

Bilet rodzinny

40% ZNIŻKI na zakup biletów jednorazowych na pływalnię dla rodzin z dziećmi.

Sprawdź

Honorujemy karty

Grafika karty

karta multisport plus

Grafika karty

karta Fit Sport

Grafika karty

karta FitProfit

Grafika karty

karta multisport kids